Waarom je bedrijf In de gemeente Leek vestigen: het goede ondernemersklimaat?

Nieuwe bedrijvigheid: een warenhuis alleen gericht op kinderen!

Ik woon in de gemeente Leek en de gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. Een mooi moment om het jaarverslag 2012 van de gemeente Leek te lezen.

Want, ik wil wel eens weten waar mijn gemeente (Leek) in uitblinkt!

Het verslag is heel helder en goed opgezet. Dat vergemakkelijkt het lezen enorm en ik kan snel zoeken. Ik kan helaas niet vinden waar de gemeente Leek in wil uitblinken en beter wil zijn dan andere gemeenten. Dat is een beetje teleurstellend, maar schept ook nieuwe kansen: ik kan nu zelf eens filosoferen welke visie ik wil onderschrijven en steunen.

Wat zou een enthousiasmerende visie voor de gemeente Leek kunnen zijn?

Als ik iets te zeggen zou hebben, zou ik veel waarde hechten aan toename van de werkgelegenheid in Leek. Deze toename geeft 2 belangrijke voordelen:

 1. Verhoging van de gemeentelijke inkomsten door o.m. hogere belastinginkomsten.
 2. Verlaging van de gemeentelijke uitgaven, omdat o.m. het aantal uitkeringen afneemt.

Deze combinatie is daarmee een 2 snijdend mes: de inkomsten gaan omhoog en tegelijkertijd gaan de kosten omlaag. Een betere win-win situatie kun je het niet treffen! Bovendien versterkt het de uitstraling (imago) van de gemeente Leek. En dat trekt weer nieuwe mensen.

Een goed ondernemersklimaat! Prima! Maar hoe?

Meer werkgelegenheid? Maar hoe doe je dat? Een simpel antwoord is door het ondernemersklimaat te verbeteren. Dit is ongetwijfeld waar, maar helpt niet erg. Dan maar een beroep doen op bekende soorten strategieën. Er zijn 4 manieren (strategieën) om een organisatie aantrekkelijker te maken:

 1. Een grotere differentiatie in het aanbod.
 2. De kosten zo laag mogelijk te maken.
 3. De kwaliteit te verhogen van product (technische standaardisatie) en / of proces (de ondervonden kwaliteit).
 4. De tijdigheid van de levering.

Nadere bestudering van de mogelijkheden leert dat optie 1 intuïtief de grootste kansen biedt. De andere opties kunnen wel helpen, maar zijn mogelijk niet doorslaggevend (voldoende onderscheidend voor de doelgroep).

Nu de hamvraag: helpt een grotere differentiatie het ondernemersklimaat voldoende positief maken? Dat weten we helaas niet. Wat zou het knelpunt zijn waar ondernemers nu mee worstelen. Is het de:

 1. Goede bereikbaarheid per auto (A7, Duitsland)?
 2. Beschikbaarheid van goed opgeleide arbeidskrachten (vakkennis, talen, HBO / Universitair)?
 3. Grote verscheidenheid aan mogelijkheden om te wonen (stad, dorp, buiten)?

Dit kan allemaal waar zijn, of ook niet. Ik weet het niet.

Het project Verbeter ondernemersklimaat!

Om stappen in te kunnen zetten om het ondernemersklimaat te verbeteren is het noodzakelijk om een project in te richten:

 1. Hoe wordt bepaald wat een goed ondernemersklimaat is, op wiens gezag, en wie voert die bepaling uit?
 2. Hoe verhoudt zich deze meting tot de functie van de gemeente in de samenleving?
 3. Hoe verhoudt zich deze functie tot andere belangrijke spelers?

De aanbevolen manier om na te gaan of de ambitie voldoende concreet is, is dat elke willekeurige medewerker weet, wat hij of zij anders moet gaan doen. Zij hebben antwoorden paraat op vragen als:

 1. Wat is het grotere plaatje?
 2. Wiens rolmodel volgens zij?
 3. Wat is ieders specifieke rol bij het realiseren van de visie ‘een goed ondernemersklimaat’?

Kortom deze situatie is erg complex en er lijken niet veel concrete aanknopingspunten te zijn. Ik adviseer daarom een pilot, die bij succes eenvoudig gekopieerd kan worden!

Ga daarom terug naar de essentie van de gemeente, zijn rol in het grotere geheel en bepaal waarop je wilt uitblinken (concurreren) ten opzichte van de andere spelers, en wat past bij de essentie ‘functie van een gemeente’ (kompas).

Waar je aan kunt denken? Iets als dit:

 1. Meet in de buitenwereld (buiten de gemeente) de relatieve ondernemerstevredenheid, en daaraan gekoppeld de relatieve tevredenheid van de naar de gemeente Leek verwijzende instanties.
  Het begrip ‘Relatief’ in deze context verwijst naar de andere spelers (aanbieders) in het ecosysteem. Iets beter zijn dan de op 1 na beste speler is voldoende om die (iedereen!) voor te blijven!
 2. Bedrijf ecosysteem management!
  Creëer je beste supporters Die mogen ook stemmen, of verzeker je ervan dat die stem gehoord wordt!
 3. Voor de politiek (en alle andere partijen) is het belangrijk dat je kosten laag zijn of beter nog, dat iedereen waar voor zijn geld krijgt.
  Dat is een kwestie van organisatie. Dit laatste volgt op het eerste.

Belangrijke voorwaarden:

 1. Maak je beste man verantwoordelijk.
  Je vindt dit erg belangrijk, dus je gaat alles op alles zetten aan doen om deze visie te verwezenlijken.
 2. Kies een context uit die representatief is.
  Niet te klein om als nietszeggend afgedaan te worden en niet te groot, zodat het niet kan slagen. Groot genoeg om als "lichtend voorbeeld" te dienen!

Op deze manier heb je alles uit de kast gehaald om deze ambitie te gaan realiseren: De gemeente Leek heeft het beste ondernemersklimaat van (Noord) Nederland!

Over de auteur, Hans Lodder

Hans is een bijzonder sterke analyticus, zeker in complexe situaties met vele strijdige belangen. Hij maakt de problemen volstrekt helder rekening houdend met de belangen en eventueel beperkende omstandigheden. Hierdoor ontstaat er ook duidelijkheid naar de mogelijke toekomstige oplossingen en tegelijk de houdbaarheid van die oplossingen. Hans is in staat een situatie vanuit verschillende gezichtspunten en van verschillende afstanden te benaderen en daarbij zijn eigen voorkeuren uit te schakelen, op een enigszins afstandelijke manier. Dit zorgt ervoor dat discussies vooral zakelijk blijven en niet leiden tot ingegraven posities en eeuwig durende herhalingen. Hans wrikt ze los en opent nieuwe mogelijkheden.

Hans heeft deze blog op eigen initiatief geschreven om te laten zien hoe een abstract doel vertaald kan worden naar concrete acties die hier en hu uitgevoerd kunnen worden en die direct bijdragen tot verwezenlijking van dit abstracte doel.

Hier kunt u contact opnemen met Hans Lodder.


Back to top